Sikkerhedsbestemmelser og roregler for Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub

 1   Formål og gyldighed

Stk. 1        Formål

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at styrke sikkerheden ved kajakroning i Jyllinge Sejlklubs Kajakafdeling.

Stk. 2        Gyldighed

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med, og supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser og gælder for al roning i klubregi både for klubbens medlemmer og for deres gæster. Dette omfatter al roning på søer, åer, fjorde og hav som:

 • sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • sker som led i klubbens arrangementer, herunder klubture
 • omfatter brug af klubbens kajakker

Reglerne gælder ved såvel roning i havkajak som i turkajak.

Stk. 3        Revision

Kajakafdelingens ledelse har ansvaret for at vedligeholde disse sikkerhedsbestemmelser mindst én gang årligt og at forelægge forslag til ændringer af sikkerhedsbestemmelserne på et klubmøde for kajakafdelingen.

§ 2   Klubbens rovand

Stk. 1        Klubbens daglige rovand

Klubbens daglige rovand er Roskilde fjord. Dette defineres nærmere til følgende farvand:

 • Roskilde fjord mellem yderpunkterne Roskilde og Frederikssund i en afstand på indtil 500 m fra bredden
 • Værebro å
Stk. 2        Andre rovande

Klubbens andre rovande er:

 • Roskilde fjord i en afstand af mere end 500 meter fra bredden eller længere væk end Frederikssund
 • Øvrige sejlbare danske søer, åer og fjorde i en afstand af indtil 500 m fra bredden

Vand ud over denne afstand samt havet er åbent vand.

Jyllinge Sejlklub har ikke særlige regler for forskellige rovande, men man skal altid forholde sig til det vand man ror ud i.

§ 3   Bestemmelser for sikkerhed ved roning

Stk. 1        Generelle bestemmelser

Uanset færdighedsniveau gælder det:

 • at al roning sker på eget ansvar
 • at roeren skal være påklædt i forhold til vandets temperatur
 • at der skal altid bæres CE-godkendt svømmevest, som passer til den pågældendes vægt
 • at der skal medbringes sikkerhedsudstyr svarende til turlængde, rovand og vejr
 • at man skal have aftalt hjemkomst-og /eller kontakttider med en pårørende
 • at sejlrender og havnebassiner skal passeres med forsigtighed
 • at fredningsregler skal til enhver tid overholdes og roerne skal holde behørig afstand til yngleområder

Sikkerhedsudstyr der kan medbringes

 • Spraydeck
 • Pumpe eller øse
 • Kompas
 • Mobiltelefon
 • Paddlefloat
 • Kort over området
 • Reservepagaj
 • Nødblus
 • Slæbetov
Stk. 2        Beklædning og forplejning

Roere skal altid være påklædt i forhold til vandets temperatur Robeklædningen skal gøre det muligt og forsvarligt at lave soloentringer og makkerredninger.

Roeren bør medbringe en vandtæt pose med skiftetøj, samt noget spiseligt med højt kulhydratindhold – f.eks. müslibar og eller the med sukker.

Stk. 3        Roning i mørke

Kun frigivne roere må ro mellem solnedgang og solopgang. Evt. kan en delvist frigivet roer ro sammen med frigivne roere i mørke, hvis den/de frigivne tager ansvaret.

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

Ved roning i mørke skal man altid forholde sig til den ekstra risiko det er, både sommer og vinter.

Stk. 4        Vinterroning

Vinterroning defineres som roning i vinterhalvåret fra ultimo oktober til– ultimo april, sammenfaldende med klubbens standerstrygning henholdsvis standerhejsning, eller når vandet er under 10 grader.

For at blive betegnet som vinterroer i klubregi, skal man være fuldt frigivet til sommerroning og have roet regelmæssigt i den forudgående sommersæson. Derudover anbefales det, at man har deltaget i en vinterworkshop eller tilsvarende. Denne aktivitet indskrives i Rokort som ”(vinter)” for det enkelte medlem.

Det anbefales kraftigt, at man deltager i workshoppen eller tilsvarende hvert år. Hvis man ikke har kunnet gennemføre øvelserne i rimeligt omfang, frarådes det at ro om vinteren.

I vinterperioden forudsættes brug af egnet beklædning, det være sig våddragt eller tætsiddende og absolut vandtæt tørdragt, og det anbefales, at man øver sig i entringer og makkerredning i vinterbeklædningen. Derudover bør der medbringes sikkerhedsudstyr til behandling af hypotermi.

Vinterworkshoppen består af to dele:

 • En teoretisk del hvor hypotermi og sikkerhedsudstyr til behandling af samme gennemgås samt orientering om krav til vinterbeklædning og øvrigt vinterudstyr.
 • En praktisk del hvor der, i koldt vand, trænes i entringsøvelser og makkerredninger mm. iført vinterbeklædningen.

Det frarådes kraftigt at ro alene i vinterperioden. Hvis roeren alligevel vælger at ro alene, bør man kun ro på lavt vand

Sejlrender og havnebassiner passeres med forsigtighed.

Roning i eller nær isdannelser skal foregå med omtanke ift.

 • Isens beskaffenhed, dvs er det fastis, pakis, grødis mm.
 • afvejning af de risici isens bevægelser, genereret af vind og strøm kan forårsage, eksempelvis isskruninger, sammenpakning og lignende.
 • belastning af materiel, dvs. kajakskrog, ror, finne og pagajblade

Ved kæntring i koldt vand skal roeren først og fremmest tænke på egen sikkerhed. Redning af kajak og andet materiel kommer i anden række.

 • Der må under ingen omstændigheder ros alene i klubbens turbåde/surfski i vintersæsonnen. Roning skal foregå kystnært. Sejlrender og havnebassiner passeres med forsigtighed.
 • Ved kæntring i koldt vand skal roeren først og fremmest tænke på egen sikkerhed. Redning af kajak og andet materiel kommer i anden række.

Turbåde og surfski må ikke ros i ved isdannelser

Stk. 5        Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

Ved gæsteroning skal værten adspørge gæsten om sygdomsforhold.

Stk. 6        Aldersbestemmelser

For at blive medlem af kajakafdelingen skal man være fyldt 15 år

Stk. 7        Roning med gæster

Ved gæsteroere forstås følgende:

 • Roere, der er fuldt frigivne i en anden klub
 • Ikke-frigivne roere, der ønsker at prøve at ro kajak.

Ikke frigivne roere, der ønsker at prøve at ro kajak, kan ro sammen med et fuldt frigivet klubmedlem. Som hovedregel må en fuldt frigiven roer kun have én ikke-frigiven med på vandet. Instruktøruddannede medlemmer kan dog fravige dette, hvis det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved roning med ikke frigivne gæster skal der ros kystnært og kun ved vandtemperaturer over 10 grader.

Uanset om gæsteroeren er frigiven eller ej, påhviler ansvaret for roningen det klubmedlem, der påtager sig at ro sammen med gæsten. Klubmedlemmet skal sikre, at der medbringes fornødent sikkerhedsudstyr og at såvel klubmedlem som gæst har registreret sig på ”rokort”.

Børn og unge der vil prøve at ro kajak, skal være i stand til at svømme 350 m. Svømmevesten skal svare til barnets/ den unges vægt,

§ 4   Frigivelser

Stk. 1        Uddannelse

For at kunne deltage i klubbens roaktiviteter, skal man være medlem af Jyllinge Sejlklub og kajakafdelingen.

Nye roere skal have deltaget i og bestået klubbens begynderkursus i havkajak (IPP2), eller have bevis på gennemførelse af IPP2 eller højere fra en anden klub eller kommerciel udbyder for at blive optaget som medlem.

Roere, der har gennemført IPP2 uddannelsen uden for Jyllinge Sejlklub skal aflægge prøve over for en af klubbens prøvesagkyndige IPP2 Instruktører, så det dokumenteres, at de som minimum kan det samme, som de medlemmer, der er uddannet i klubben

Klubfrigivelser

Klubfrigivelser for klubbens egne kursister kan også gennemføres af IPP1 instruktører, i det omfang de har været føl på en sådan.

For at benytte klubbens surfski eller turbåde, skal man som hovedregel være fuldt frigiven havkajakroer , samt overfor kyndig vise de fornødne færdigheder for de respektive bådtyper, herunder redninger og almindelig håndtering af fartøjet

De prøvesagkyndige og instruktørerne har bemyndigelse og pligt til at udøve et skøn over, hvorvidt roeren kan udføre de krævede øvelser på et tilfredsstillende sikkerhedsmæssigt niveau.

Alle medlemmer skal kunne svømme mindst 600 meter i svømmehal uden hvil. Ved indmeldelse skal forevises bevis for bestået svømmeprøve, som højst må være 6 mdr. gammelt.

 For at gå til frigivelsesprøve i Jyllinge Sejlklub kræves at man har:

 • Svømmebevis 600 m
 • Bestået IPP2
 • Roet 50 km i indeværende sæson

For roere som kommer fra en anden klub med en betydelig ro-log kan kravet om roning af yderligere 50 km før frigivelse fraviges.

Ved frigivelsesprøven skal roeren vise:

 • 3 selvredninger i træk
 • 1 makkerredning
 • 25m svømning med kajak
Stk. 2        Delvist frigivne roere

En roer, der har gennemført et IPP2 kursus eller højere betragtes indtil frigivelsesprøve er bestået som delvist frigiven.

Delvist frigivne roere må ikke ro alene.

Ved roning sammen med en anden delvist frigiven roer må der ros inden for et nærmere afgrænset område fra Sildehøjrevet (lige syd for Jyllinge lystbådehavn) til Kronprins Frederiks Bro i nord og med en maksimal afstand til land på 300 meter

Ved roning sammen med en frigiven roer er det tilladt at ro uden for det afmærkede område, under forudsætning af, at den frigivne roer påtager sig ansvaret for sikkerheden på turen. En roer på IPP2-niveau bør højst have opsyn med én ikke-frigiven roer.

Stk. 3        Vedligeholdelse af færdigheder

En frigiven roer er selv ansvarlig for vedligeholdelse af egne færdigheder. Alle roere bør hvert år udføre makkerredninger og soloentringer. Klubben afholder mindst en årlig træningsdag i svømmehallen, hvor der er instruktører til stede.

Derudover anbefales det at træne redningsøvelser i fjorden, så roeren til enhver tid er tryg ved vandtemperatur, bølger m.v.

Stk. 4        Inddragelse af rotilladelse

Kajakafdelingens ledelse kan til enhver tid inddrage et medlems rotilladelse, hvis det skønnes, at medlemmet har udvist grov uagtsom adfærd eller har overtrådt sikkerhedsbestemmelserne. Der skal dog først gives en skriftlig advarsel, og medlemmet skal have mulighed for at forklare sig.

§ 5   Fravigelse af sikkerhedsbestemmelserne

Stk. 1        Roning under instruktion

Ved roning under instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige sikkerhedsbestemmelserne, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.

Instruktøren er da ansvarlig for sikkerheden og skal have vurderet risici ved at fravige reglerne.

Det forudsættes, at instruktøren er uddannet via DKF, DGI eller BCU.

§ 6   Øvrige bestemmelser der gælder for kajakafdelingen

Stk. 1        Lån af klubbens kajakker til ture ud over 1 dag

Et medlem kan efter særlig tilladelse tage en af klubbens kajakker med på en privat tur væk fra klubben i flere dage. Det kræver at man pr mail får det godkendt af en fra afdelingsledelsen i god tid inden aktiviteten skal foregå.

Kajakken/turen skal som altid skrives ind i Rokort, inden man tager afsted.

Når man tager en klubkajak med på en privat tur udenfor klubben, er man personligt ansvarlig for kajakkens stand, og for at den kommer tilbage i god behold. Ved opståede skader udover almindeligt slid skal den materiale-ansvarlige orienteres om skaden senest når kajakken ifølge aftalen skulle være hjemme igen. Der træffes herefter aftale om reparation af kajakken for lånerens regning. Det er den materialeansvarlige som beslutter, hvad og hvordan reparation skal foregå.

Ifm. ture med overnatning som ros ud fra og retur til klubbens faciliteter, samt ture som er slået op til klubbens medlemmer, kræves der ikke forudgående aftale om lån af kajak. Det skal blot af registreringen i Rokort fremgå at turen er med overnatning.

Stk. 2        Private kajakpladser

Kajakafdelingen kan i et vist omfang tilbyde pladser til private kajakker i klubbens containere. Ejeren er selv ansvarlig for forsikring af kajakken.

Stk. 3        Rokort

Man skal registrere sig i Rokort, – når man er ude og ro

Stk. 4        Opdatering af love og regler

Medlemmerne af kajakafdelingen er selv ansvarlig for at holde sig opdateret om love og regler

Dato: 28-10-2022
Dokumentejer: Kajakafdelingen
Opdateret af: Kajakledelsen