Roregler

 

: Sejladsområde for delvist frigivne roere 

EPP-Havkajak, niveau 1-4.: EPP beskrivelse

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

§ 1: Formål og gyldighed

1.1. Formål:
Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF’s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler forholdene i Jyllinge Sejlklubs Kajakafdeling.

1.2. Gyldighed:
Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser og gælder for al roning i klubregi både for klubbens medlemmer og for deres gæster.
Dette omfatter al roning på søer, åer, fjorde og hav som:
• sker til og/eller fra klubbens anlæg
• sker som led i klubbens arrangementer, herunder klubture
• omfatter brug af klubbens kajakker

Reglerne gælder ved såvel roning i havkajak som i turkajak.

1.3. Revision:
Kajakafdelingens bestyrelse har ansvaret for at vedligeholde disse sikkerhedsbestemmelser mindst én gang årligt og at forelægge forslag til ændringer af sikkerhedsbestemmelserne på et klubmøde for kajakafdelingen.

 

§ 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

2.1. Klubbens rovand:
Klubbens daglige rovand er Roskilde fjord. Dette defineres nærmere til følgende farvand:
• Roskilde fjorden mellem yderpunkterne Roskilde og Frederikssund i en afstand på indtil 500 m fra bredden
• Værebro å fra udløbet i fjorden og indtil Frederiksborgvej
• Sejlrender og havnebassiner må passeres med forsigtighed
• Fredningsregler skal til enhver tid overholdes, og roeren skal derfor holde behørig afstand til yngleområder

2.2. Andre rovande:
Klubbens andre rovande er:
• Roskilde fjord i en afstand af mere end 500 meter fra bredden eller længere væk end Frederikssund
• Øvrige sejlbare danske søer, åer og fjorde i en afstand af indtil 100 m fra bredden

Vand ud over denne afstand samt havet er åbent vand.

 

 

§ 3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

3.1. Generelle bestemmelser:
Uanset færdighedsniveau gælder det:
• at al roning sker på eget ansvar
• at roeren skal være påklædt i forhold til vandets temperatur
• at der skal medbringes sikkerhedsudstyr svarende til turlængde, rovand og vejr

 

3.2. Roning uden for dagligt rovand:
Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren medbringe det for turen nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, såsom:
• Spraydeck
• Pumpe eller øse
• Kompas
• Mobiltelefon
• Paddlefloat
• Kort over området

Ved roning på åbent vand skal roeren desuden:
• Medbringe reservepagaj, nødblus og slæbetov
• Have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

 

3.3. Brug af svømmevest:
Uanset færdighedsniveau bør der altid bæres CE-godkendt svømmevest, som passer til den pågældendes vægt. Roere i turkajak kan undlade svømmevest, forudsat at der ros kystnært.

I vinterperioden (ultimo oktober – ultimo april) samt når vandet i øvrigt er under 10 grader, skal der altid bæres svømmevest.

 

3.4. Beklædning og forplejning:
Roere skal altid være påklædt i forhold til vandets temperatur, idet vandet er over tyve gange så effektivt som luft til at lede varmen væk fra kroppen.
Robeklædningen skal gøre det muligt og forsvarligt at lave soloentringer og makkerredninger.

 

Roeren bør medbringe en vandtæt pose med skiftetøj, samt noget spiseligt med højt kulhydratindhold – f.eks. müslibar og eller the med sukker.

3.5. Roning i mørke:
Kun frigivne roere må ro mellem solnedgang og solopgang og kun i dagligt rovand.

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

Ved mørkeroning skal roeren altid bære vest med reflekser.

3.6. Vinterroning:

Vinterroning defineres som roning i vinterhalvåret fra ultimo oktober til– ultimo april, sammenfaldende med klubbens         standerstrygning henholdsvis standerhejsning, eller når vandet er under 10 grader.

For at blive frigivet til vinterroning i klubregi, skal man være fuldt frigivet til sommerroning og have roet regelmæssigt i den forudgående sommersæson. Derudover anbefales det, at man har deltaget i en vinterworkshop eller tilsvarende. Denne aktivitet indskrives i rokort som ”(vinter)” for det enkelte medlem.

Men det anbefales kraftigt, at man deltager i workshoppen eller tilsvarende mindst hvert andet år. Hvis man ikke har kunnet gennemføre øvelserne i rimeligt omfang, frarådes det at ro om vinteren.

I vinterperioden forudsættes brug af  tætsiddende og absolut vandtæt tørdragt, og det anbefales, at man øver sig i entringer og makkerredning i vinterbeklædningen. Derudover bør der medbringes sikkerhedsudstyr til behandling af hypotermi. 

Vinterworkshoppen består af to dele:

  • En teoretisk del hvor hypotermi og sikkerhedsudstyr til behandling af samme gennemgås samt orientering om krav til vinterbeklædning og øvrigt vinterudstyr.
  • En praktisk del hvor der, i koldt vand, trænes i entringsøvelser og makkerredninger mm. iført vinterbeklædningen.

Det frarådes, kraftigt at ro alene i vinterperioden. Hvis roeren alligevel vælger at ro alene, bør man kun ro på lavt vand – maksimal vanddybde på ca. 1,5 m. Sejlrender og havnebassiner passeres med forsigtighed.
Er man to eller flere, der ror sammen, er der ingen begrænsninger.

Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.

Ro aldrig i isdannelser

Ved kæntring i koldt vand skal roeren først og fremmest tænke på egen sikkerhed. Redning af kajak og andet materiel kommer i anden række.

3.7. Roning med personer med handicap eller sygdomme:
Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

Ved gæsteroning skal værten adspørge gæsten om sygdomsforhold.

 

3.8. Roning med børn og unge:
Aktive roere skal være fyldt 12 år. Man kan blive fuldt frigivet som 15-årig under forudsætning af forældrenes skriftlige godkendelse.

Roere under 15 år skal altid ro sammen med en voksen over 18 år, der er fuldt frigiven.

Børn og unge under 18 år skal altid bære vest og bør som udgangspunkt ikke ro om vinteren.

 

3.9. Roning med gæster:
Ved gæsteroere forstås følgende:
• Roere, der er fuldt frigivne i en anden klub
• Ikke-frigivne roere, der ønsker at prøve at ro kajak.

Fuldt frigivne gæsteroere fra andre klubber kan i enkelte tilfælde låne klubkajakker og ro sammen med klubbens egne medlemmer, såfremt disse er fuldt frigivne i Jyllinge Sejlklub / kajakafdelingen. Længerevarende aktivitet forudsætter medlemskab af klubben og godkendelse i henhold til klubbens frigivelsesregler.

Ikke frigivne roere, der ønsker at prøve at ro kajak, kan ro sammen med et fuldt frigivet klubmedlem. Som hovedregel må en fuldt frigiven roer kun have én ikke-frigiven med på vandet. Instruktøruddannede medlemmer kan dog fravige dette, hvis det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved roning med ikke frigivne gæster skal der ros kystnært og kun ved vandtemperaturer over 10 grader.

Uanset om gæsteroeren er frigiven eller ej, påhviler ansvaret for roningen det klubmedlem, der påtager sig at ro sammen med gæsten. Klubmedlemmet skal sikre, at der medbringes fornødent sikkerhedsudstyr og at såvel klubmedlem som gæst har registreret sig på ”rokort”.

§ 4 Frigivelser og rettigheder

4.1. Uddannelse:
For at kunne deltage i klubbens roaktiviteter, skal man være medlem af Jyllinge Sejlklub og kajakafdelingen.

Nye roere skal have deltaget i og bestået klubbens begynderkursus i havkajak (IPP2), jf. bilag 1 eller have bevis på gennemførelse af IPP2 eller højere fra en anden klub eller kommerciel udbyder for at blive optaget som medlem.
Roere, der har gennemført IPP2 uddannelsen uden for Jyllinge Sejlklub skal aflægge prøve over for en af klubbens prøvesagkyndige, så det dokumenteres, at de som minimum kan det samme, som de medlemmer, der er uddannet i klubben.
De prøvesagkyndige og instruktørerne har bemyndigelse og pligt til at udøve et skøn over, hvorvidt roeren kan udføre de krævede øvelser på et tilfredsstillende sikkerhedsmæssigt niveau.

Alle medlemmer skal kunne svømme mindst 600 meter i svømmehal uden hvil. Ved indmeldelse skal forevises bevis for bestået svømmeprøve, som højst må være 6 mdr. gammelt. Svømmeprøven bør fornys hvert år.

Derudover anbefales det, at man prøver at svømme i fjorden med rotøj og svømmevest.

 

4.2. Delvist frigivne roere
En roer, der har gennemført et IPP2 kursus eller højere betragtes som delvist frigiven.

Delvist frigivne roere må ikke ro alene.
Ved roning sammen med en anden delvist frigiven roer må der alene ros inden for et nærmere afgrænset område fra Sildehøjrevet i syd (lige syd for Jyllinge lystbådehavn) til broen i Frederikssund i nord og med en maksimal afstand til land på 300 meter i henhold til det udleverede kort, jf. bilag 2.

Ved roning sammen med en frigiven roer er det tilladt at ro uden for det afmærkede område, under forudsætning af, at den frigivne roer påtager sig ansvaret for sikkerheden på turen. En roer på IPP2-niveau bør højst have opsyn med én ikke-frigiven roer.

Delvist frigivne roere skal altid bære svømmevest og må ikke ro i vinterperioden fra ultimo oktober – ultimo april eller når vandet er under 10 grader.

Delvist frigivne roere skal registrere sig i ”rokort” i klubben, via smartphone eller andet, hver gang de ror.

4.3. Frigivne roere
I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

For at blive frigivet som roer, skal følgende betingelser være opfyldt:
• Roeren skal være certificeret på mindst IPP2-niveau i den pågældende bådtype
• Roeren skal forevise svømmeprøve på mindst 600 meter
o Prøven må højest være et halvt år gammel
• Roeren skal være fyldt 15 år
o Hvis vedkommende er under 18 år, skal forældrene samtykke til frigivelse
• Roeren skal have roet mindst 100 km
o Inklusiv de kilometer, der ros under uddannelsesforløbet
• Roeren skal forevise tre soloentringer af kajakken i træk, hvoraf mindst én skal være med paddlefloat
o Mellem hver entring skal balancen genvindes og sprayskirtet skal fastgøres rundt om cockpittet
• Efter tredje entring skal roeren kæntre og svømme mindst 25 meter med kajakken

Derudover forudsættes det, at frigivne roere kan vurdere vind og vejr og har fornødent farvandskendskab.

Fuldt frigivne roere er ikke begrænset i deres rotilladelse, bortset fra vinterroning som forudsætter separat vinterfrigivelse

Frigivne roere skal registrere sig i ”rokort” i klubben , via smartphone eller andet, hver gang de ror

 

4.4. Vedligeholdelse af færdigheder:
Alle roere bør hvert år udføre makkerredninger og soloentringer. Klubben afholder mindst en årlig træningsdag i svømmehallen, hvor der er instruktører til stede.

Derudover anbefales det at træne redningsøvelser i fjorden, så roeren til enhver tid er tryg ved vandtemperatur, bølger m.v.

4.5. Inddragelse af rotilladelse:
Formanden/bestyrelsen kan til enhver tid inddrage et medlems rotilladelse, hvis det skønnes, at medlemmet har udvist grov uagtsom adfærd eller har overtrådt sikkerhedsbestemmelserne.

Der skal dog først gives en advarsel, og medlemmet skal have mulighed for at forklare sig.

§ 5 Fravigelse af sikkerhedsbestemmelserne

5.1. Roning under instruktion:
Ved roning under instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige sikkerhedsbestemmelserne, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.

Instruktøren er da ansvarlig for sikkerheden og skal have vurderet risici ved at fravige reglerne.

Det forudsættes, at instruktøren er uddannet via DKF, DGI eller BCU.

§ 6 Private kajakpladser

       Klubben kan i et vist omfang tilbyde pladser til private kajakker  

I det omfang klubben har behov for plads til klubgrej /kajakker anvises ejere  af kajakker i”privaten” under klublokalet til pladser i containerne. Dette  skal gælde for både der ifølge rokort ikke har været ude mere end 5 gange i  sæso- nen 2018 og de kommende sæsoner.