Vedtægter for Jyllinge Sejlklub

af Generalforsamling 12. august 2021

 

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Jyllinge Sejlklub, stiftet 24. juni 1945.
Hjemsted er Roskilde Kommune, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.

§ 2 Formål

Klubbens formål er på et almennyttigt og ikke kommercielt grundlag at danne ramme om og fremme sportsaktiviteter i bred forstand med relation til vand og sikkerheden i forbindelse hermed.

§ 3 Struktur

Aktiviteterne varetages af et antal afdelinger.

§ 3, stk. 2
Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger kan besluttes af bestyrelsen med efterfølgende orientering på førstkommende generalforsamling.

§ 3, stk. 3
Afdelinger har egen ledelse med reference til bestyrelsen.

§ 4 Medlemskaber af specialforbund

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet unionens vedtægter og bestemmelser.

§ 4, stk. 2
Efter godkendelse i bestyrelsen, kan der for en afdelings medlemmer, tegnes medlemskab af relevante specialforbund, såfremt forbundets virke skønnes at stemme overens med Jyllinge Sejlklubs formålsparagraf.

§ 5 Stander

Klubbens stander er blå og rød med hvidt anker og to stjerner. Standeren må kun føres af medlemmer.

§ 6 Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver med interesse for klubbens aktiviteter.

§ 6, stk. 2
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 18, stk. 2. Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 7 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal være skriftlig og kan kun ske til udløbet af et kalenderår. Medlemmet har på anmodning krav på en skriftlig bekræftelse.

§ 7, stk. 2
Er et medlem i restance med kontingenter og/eller gebyrer m.v. kan bestyrelsen beslutte, med mindst 8 dages skriftligt varsel, at udelukke vedkommende fra deltagelse i klubbens aktiviteter og/eller udmelde vedkommende af klubben.

§ 7, stk. 3
Ingen, udmeldt på grund af misligholdt betaling af kontingenter og/eller gebyrer mv., kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin restance, som maksimalt kan udgøre et års gebyrer mv.

§ 7, stk. 4
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, ifald vedkommende handler til skade for klubben, eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for.

§ 7, stk. 5
Forud for bestyrelsens afgørelse om eksklusion i henhold til stk. 4, skal vedkommende have lejlighed til at fremføre sit forsvar og/eller kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har dog ikke opsættende virkning. Spørgsmål om eksklusion optages som særskilt punkt på generalforsamlingens dagsordenen, hvorunder vedkommende, med mindst 8 dage skriftligt varsel, har adgang med ret til at fremføre sit forsvar.

§ 7, stk. 6
Optagelse af et medlem, tidligere ekskluderet af en generalforsamling, skal forinden godkendes af ny generalforsamling.

§ 7, stk. 7
Enhver generalforsamlings afgørelse, med henvisning til en eksklusion, kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 18 stk. 2.

§ 7, stk. 8
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for allerede betalt kontingent, aktivitetsgebyrer, pladsleje eller andre medlemsydelser.

§ 8 Kontingent, aktivitetsgebyrer, pladsleje mv.

Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling.

§ 8, stk. 2
Udover klubbens kontingentet kan der opkræves særskilt betaling for at deltage i de enkelte afdelingers aktiviteter mv. Bestyrelsen fastsætter afdelingskontingent mv.

§ 8, stk. 3
Kontingenter og gebyrer mv. opkræves forud. Betales kontingenter og/eller gebyrer m.v. ikke rettidigt, kan der opkræves et restancegebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

§ 9 Hæftelse

Klubbens medlemmer – herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, idet klubben alene hæfter med sin formue.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 10, stk. 2, Indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved udsendelse af bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden. Indkaldelse sker ved opslag i klubhuset samt ved indlæg i klubbens nyhedsbrev og/eller opslag på klubbens hjemmeside.

§ 10, stk. 3, Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Den endelige dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10, stk. 4, Stemmeret
Stemmeret har alle medlemmer, som har været indmeldt i mindst 3 måneder og ikke er i restance med kontingenter og/eller gebyrer m.v.

§ 10, stk. 5, Fuldmagter
Stemmeret kan udøves ved brug af skriftlig fuldmagt til medlem. Antal af fuldmagter til et medlem kan maksimalt være 3 og kræver fuldmagtshaverens personlige fremmøde på generalforsamlingen. Elektroniske stemmer kan ikke overdrages.

§ 10, stk. 6, Force Majeure
Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen helt elektronisk, uden mulighed for fysisk fremmøde.

§ 11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
  Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes §14 stk. 2
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af første-suppleant.
 9. Valg af anden-suppleant.
  Valg af revisorer jf. §14 stk. 3
 10. Valg til revisorpost på valg i lige år.
 11. Valg til revisorpost på valg i ulige år.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.

§ 11, stk. 2
Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.

§ 12 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent samt en referent. Dirigenten leder forhandlingerne og må ikke være medlem af bestyrelsen,

§ 12, stk. 2, Afgørelser
Generalforsamlingens beslutninger træffes, med enkelte undtagelser jfr. § 18 stk. 2 og § 19 stk. 2, ved simpelt stemmeflertal.

§ 12, stk. 3, Afstemning
Afstemningen kan foregå skriftligt og/eller elektronisk. Elektronisk stemmeafgivelse sker gennem klubbens administrationssystem eller anden revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse. Hvor elektronisk stemmeafgivelse ikke anvendes, kan afstemning (eksklusionssager undtaget) foregå ved håndsoprækning, med mindre, mindst 5 medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Er der kun fremsat 1 kandidat til poster på valg under generalforsamlingen, kan afstemning udelades. Hvorvidt elektronisk stemmeafgivelse- eller deltagelse godkendes, skal tydeligt fremgå af indkaldelsen

§ 12, stk. 4, Dokumentation
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvortil referenten i passende omfang knytter generalforsamlingens forhandlinger. Referatet godkendes og underskrives af forsamlingens dirigent samt valgt bestyrelse. Det godkendte referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde et klart formuleret dagsordenspunkt.

§ 13, stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Der indkaldes som til en ordinær generalforsamling jf. § 10 og ledes på samme vis jf. §12. Dagsordenen skal kun indeholde det eller de punkter, der har begrundet den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14 Bestyrelsen – valg og konstituering

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

§ 14, stk. 2
Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, heraf formand, kasserer og yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Alle bestyrelsesmedlemmer er lige ansvarlige og skal varetage klubbens samlede interesser.

§ 14, stk. 3
Klubben har 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

§ 14, stk. 4
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år og suppleanter for et år. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 14, stk. 5
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne indtræder på den ledigt blevne post. Bestyrelsen kan i den forbindelse og ifald den vurderer det er hensigtsmæssigt, konstituere sig på ny, gældende frem til næste generalforsamling.

§ 14, stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig senest 6 uger efter generalforsamlingen med valg af næstformand og sekretær.

§ 14, stk. 7
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

§ 14, stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal beskrive hvorledes bestyrelsen sikrer løbende kommunikation til ledelsen af de enkelte afdelinger.

§ 14, stk. 9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis et flertal af medlemmerne herunder formand eller næstformand er til stede. Forslag forkastes i tilfælde af stemmelighed.

§ 14, stk. 10
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 14, stk. 11
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Godkendte beslutningsreferater offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter godkendelsen.

§ 14, stk. 12
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

§ 14, stk. 13
Der kan ydes honorar for bestyrelsesarbejde efter godkendelse på en generalforsamling.

§ 15 Tegningsret

Klubben tegnes af bestyrelsen, som kan meddele fuldmagt for medlemmer til økonomiske og juridiske transaktioner. Fuldmagtsgivere er minimum 2 af følgende bestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, kasserer eller sekretær.

§ 15, stk. 2
Køb/salg af fast ejendom skal efter indstilling fra bestyrelsen altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 15, stk. 3
Ethvert direkte salg af klubbens aktiver skal, i rimelig tid forud for eksternt opslag, tilbydes klubbens medlemmer.

§ 16 Afdelinger

Ledelsen af de enkelte afdelinger, vælges af afdelingens medlemmer. Afdelingerne træffer selv beslutning om struktur og organisering af arbejdet.

§ 16, stk. 2, Medlemsmøder
Der afholdes medlemsmøde i de enkelte afdelinger, mindst 1 gang om året. Mødet skal finde sted inden den 1. november og her skal afdelingens budgetforslag for det kommende år forelægges. Medlemsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indlæg i afdelingens nyhedsbrev og/ eller opslag på klubbens hjemmeside. Mulighed for elektronisk deltagelse/ afstemning skal tydeligt fremgå af indkaldelsen.

§ 16, stk. 3
Afdelingerne skal hvert år inden den 1. november udarbejde et budget med en tilhørende handlingsplan for afdelingens aktiviteter og en 3-årig vedligeholdelsesplan for afdelingens materiel. Budgettet skal forelægges for bestyrelsen i november.

§ 16, stk. 4
Efter godkendelse fra bestyrelsen, disponerer afdelingerne selv over deres budget. Enhver afvigelse fra det godkendte budget kræver ligeledes bestyrelsens godkendelse. Anlægsinvesteringer kræver særskilt godkendt af bestyrelsen.

§ 16, stk. 5.
Afdelingernes egen disposition over ekstraordinære indtægter genereret i afdelingerne, og ikke indeholdt i det godkendte budget, kræver særskilt godkendelse i bestyrelsen.

§ 17 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 17, stk. 2
Bestyrelsen skal inden udgangen af februar udarbejde og forelægge årsregnskab for det foregående år til revisorerne. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse, balance og de noter, som bestyrelsen skønner nødvendige.

§ 17, stk. 3
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med revisionspåtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bogføring, bilag og beholdninger.

§ 17, stk. 4
Årsregnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 17, stk. 5
Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsesmedlemmernes underskrifter og revisorernes påtegning.

§ 18 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt forslaget fremgår af dagsordenen, og angivne tidsfrister for indkaldelse er overholdt.

§ 18, stk. 2
Ændringer i vedtægter kan besluttes når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 19, stk. 2
Opløsning af klubben kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis mindre end 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsning, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter.

Hvis mindst 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.

§ 19, stk. 3
Ved klubbens ophør tilfalder dens nettoaktiver almennyttigt idrætsarbejde i klubbens hjemstedskommune efter beslutning i byrådet.

– Slut –