Vedtægter

Vedtægter for Jyllinge Sejlklub

af Generalforsamling 29. juli 2020

 

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Jyllinge Sejlklub.
Hjemsted er Roskilde Kommune, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.

§ 2 Formål

Klubbens formål er på et almennyttigt og ikke kommercielt grundlag at danne ramme om og fremme sportsaktiviteter i bred forstand med relation til vand og sikkerheden i forbindelse hermed.

§ 3 Struktur

Aktiviteterne varetages af et antal afdelinger.

Stk. 2
Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger kan besluttes af bestyrelsen med efterfølgende orientering på førstkommende generalforsamling.

§ 4 Medlemskaber af specialforbund

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet unionens vedtægter og bestemmelser.

Stk. 2
De enkelte afdelinger kan efter godkendelse af klubbens bestyrelse melde sig ind i relevante specialforbund.

§ 5 Stander

Klubbens stander er blå og rød med hvidt anker og to stjerner. Standeren må kun føres af medlemmer.

§ 6 Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver med interesse for klubbens aktiviteter.

Stk. 2
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 18, stk. 2. Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 7 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal være skriftlig og kan kun ske til udløbet af et kalenderår. Medlemmet har på anmodning krav på en skriftlig bekræftelse.

Stk. 2
Hvis et medlem er i restance med kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. udover 1 måned, kan bestyrelsen beslutte at udelukke medlemmet fra deltagelse i klubbens aktiviteter og/eller udmelde vedkommende af klubben.

Stk. 3
Ingen, der er udmeldt på grund af kontingentrestance og/eller aktivitetsgebyrer m.v., kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin restance, som maksimalt kan udgøre et års gebyrer mv.

Stk. 4
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Stk. 5
Det i henhold til stk. 4 ekskluderede medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har dog ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 6
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 7
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for allerede betalt kontingent, aktivitetsgebyrer, pladsleje eller andre medlemsydelser.

§ 8 Kontingent, aktivitetsgebyrer, pladsleje mv.

Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Udover kontingentet kan der opkræves særskilt betaling for at deltage i de enkelte afdelingers aktiviteter mv. Bestyrelsen fastsætter aktivitetsgebyrer mv.

Stk. 3
Kontingent og aktivitetsgebyrer mv. opkræves forud. Betales kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. ikke rettidigt, kan der opkræves et restancegebyr, som fastsættes af bestyrelsen efter gældende regler.

§ 9 Hæftelse

Klubbens medlemmer – herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, idet klubben alene hæfter med sin formue.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Stk. 2, Indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes, ved udsendelse af bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden, med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i klubhuset samt ved indlæg i klubbens nyhedsbrev og/eller opslag på klubbens hjemmeside.

Stk. 3, Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Den endelige dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4, Stemmeret
Stemmeret har alle medlemmer, som har været indmeldt i mindst 3 måneder og ikke er i restance med kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v.

Stk. 5, Fuldmagter
Stemmeret kan udøves ved brug af skriftlig fuldmagt til medlem. Antal af fuldmagter til et medlem kan maksimalt være 3 og kræver fuldmagtshaverens personlige fremmøde på generalforsamlingen. Elektroniske stemmer kan ikke overdrages.

Stk. 6, Force Majeure
Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen helt elektronisk, uden mulighed for fysisk fremmøde.

§ 11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af førstesuppleant.
 9. Valg af andensuppleant.
 10. Valg af 1 revisor i lige år.
 11. Valg af 1 revisor i ulige år.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.

Stk. 2
Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.

§ 12 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent samt en referent. Dirigenten leder forhandlingerne og må ikke være medlem af bestyrelsen,

Stk. 2, Afgørelser
Generalforsamlingens beslutninger træffes, med enkelte undtagelser jfr. § 18 stk. 2 og § 19 stk. 2, ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3, Afstemning
Afstemningen kan foregå skriftligt og/eller elektronisk. Elektronisk stemmeafgivelse sker gennem klubbens administrationssystem eller anden revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse. Hvor elektronisk stemmeafgivelse ikke anvendes, kan afstemning (eksklusionssager undtaget) foregå ved håndsoprækning, med mindre, mindst 5 medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Er der kun fremsat 1 kandidat til poster på valg under generalforsamlingen, kan afstemning udelades. Hvorvidt elektronisk stemmeafgivelse- eller deltagelse godkendes, skal tydeligt fremgå af indkaldelsen

Stk. 4, Dokumentation
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvortil referenten i passende omfang knytter generalforsamlingens forhandlinger. Referatet underskrives af forsamlingens dirigent samt valgt bestyrelse. Det underskrevne referat offentliggøres på klubbens hjemmeside .

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde et klart formuleret dagsordenspunkt.

Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Der indkaldes som til en ordinær generalforsamling jvf. § 10. Dagsordenen skal kun indeholde det eller de punkter, der har begrundet den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14 Bestyrelsen – valg og konstituering

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Stk. 2 
Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, heraf formand, kasserer og yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ikke er i restance. Alle bestyrelsesmedlemmer er lige ansvarlige og skal varetage klubbens samlede interesser.

Stk. 3
Klubben har 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år og suppleanter for et år. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne indtræder på den ledigt blevne post. Bestyrelsen har dog i den forbindelse mulighed at omkonstituere sig gældende frem til næste generalforsamling, hvis den vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor der vælges næstformand og sekretær.

Stk. 7
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal det under alle omstændigheder fremgå, hvorledes bestyrelsen varetager den løbende kontakt til de enkelte afdelinger.

Stk. 9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis et flertal af medlemmerne herunder formand eller næstformand er til stede. Forslag forkastes i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 10
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 11
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Godkendte referater skal offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter godkendelsen.

Stk. 12
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Stk. 13
Der kan ydes honorar for bestyrelsesarbejde efter godkendelse på en generalforsamling.

§ 15 Tegningsret

Klubben tegnes af bestyrelsen, som kan meddele fuldmagt for medlemmer til økonomiske og juridiske transaktioner. Fuldmagtgivere er minimum 2 af følgende bestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, kasserer eller sekretær.

Stk. 2
Køb/salg af fast ejendom skal efter indstilling fra bestyrelsen altid godkendes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling

§ 16 Afdelinger

Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse, som vælges af afdelingens medlemmer. Afdelingerne træffer selv beslutning om struktur og organisering af arbejdet.

Stk. 2, Medlemsmødeer
Der afholdes medlemsmøde i de enkelte afdelinger, mindst 1 gang om året. Mødet skal finde sted inden den 1. november og her skal afdelingens budgetforslag for det kommende år forelægges. Medlemsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indlæg i afdelingens nyhedsbrev og/ eller opslag på klubbens hjemmeside. Mulighed for elektronisk deltagelse/ afstemning skal tydeligt fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3
Afdelingerne skal hvert år inden den 1. november udarbejde et budget med en tilhørende handlingsplan for afdelingens aktiviteter og en 3-årig vedligeholdelsesplan for afdelingens materiel. Budgettet skal forelægges for bestyrelsen i november.

Stk. 4
Afdelingerne disponerer selv over det budget, som klubben har stillet til rådighed for afdelingen. Hvis afdelingen ønsker at afvige fra budgettet i løbet af året, forudsætter det klubbestyrelsens forudgående godkendelse. Anlægsinvesteringer forudsættes godkendt af kassereren.

Stk. 5.
Hvis afdelingerne selv genererer indtægter ud over dem, der er indeholdt i det godkendte budget, kan de frit disponere over beløbene dog under forudsætning af kassererens og formandens godkendelse, og så længe formålet er i overensstemmelse med klubbens og afdelingens generelle formål. De ekstraordinære indtægter og brugen heraf skal bogføres i klubbens regnskab.

§ 17 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen skal inden udgangen af februar udarbejde og forelægge årsregnskab for det foregående år til revisorerne. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse, balance og de noter, som bestyrelsen skønner nødvendige.

Stk. 3
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med revisionspåtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bogføring, bilag og beholdninger.

Stk. 4
Årsregnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5
Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsesmedlemmernes underskrifter og revisorernes påtegning.

§ 18 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt forslaget fremgår af dagsordenen, og angivne tidsfrister for indkaldelse er overholdt.

Stk. 2
Forslaget er vedtaget, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis mindre end 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 1 måned efter. Indkaldelsen sker jf. § 10, stk. 2.

Hvis mindst 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.

Fuldmagter jf. § 10, stk. 4 godkendes som tilstedeværende.

§ 19 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2
Opløsning af klubben kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis mindre end 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsning, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter.

Hvis mindst 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.

Stk. 3
Ved klubbens ophør tilfalder dens nettoaktiver almennyttigt idrætsarbejde i klubbens hjemstedskommune efter beslutning i byrådet.

– Slut –