Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 29. juni 2020

Grundet corona situationen var vi nødsaget til at aflyse vores generalforsamling i marts. Nu hvor forsamlingsforbuddet er udvidet til 50 personer åbner dette mulighed for at vi kan afholde generalforsamling.

I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den 29. juni 2020 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Paragraf 10 Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes ved udsendelse af bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i klubhuset og på forsiden af klubbens hjemmeside.

Bestyrelsens foreløbige dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
5. Godkendelse af kontingenter.
6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
7. Udgår.
8. Valg af førstesuppleant.
9. Valg af andensuppleant.
10. Valg af 1 revisor i lige år.
11. Udgår.
12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
13. Behandling af indkomne forslag.
14. Eventuelt.
Stk. 2 Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge foreningens vedlægter paragraf 10 stk. 3 udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag bedes sendes til bestyrelsen@jyllingesejlklub.dk eller afleveres i postkassen i klubhuset senest 15. juni 2020.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt,

Bestyrelsen
Jyllinge Sejlklub